AUSTRO Baumaschinen

Právní prohlášení

Ochrana osobních údajů

 

 1. Strany si vzájemně udělují souhlasy se zpracováním, shromažďováním, uchováním a zveřejňováním, veškerých svých osobních údajů, které si poskytly, a to na dobu trvání této smlouvy a trvání práva a povinností souvisejících s touto smlouvou. Souhlasy jsou dobrovolný a lze je kdykoliv odvolat, přičemž zůstávají v platnosti po dobu trvání této smlouvy a trvání práva a povinností souvisejících s touto smlouvou a následující 3 roky po odvolání souhlasu.
 2. Strany se vzájemně poučily o účelu zpracování a své souhlasy udělují ke zpracování všech poskytnutých osobních údajů v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy, přičemž předmětem zpracování budou zejména označení stran (jméno, příjmení, název), datum narození nebo rodné číslo, IČ, bydliště, místo podnikání, sídlo, kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení), číslo bankovního účtu.
 3. Správci poskytovaných údajů jsou strany, tj. jedna stran je správcem údajů poskytnutých druhou stranou. Strany souhlasí s tím, aby zpracováním byl pověřen případně další zpracovatel, případně jiná osoba.
 4. Osobní údaje stran mohou být zpřístupněny či sdělovány smluvním partnerům stran pouze v souladu s právní úpravou.
 5. Strany vzájemně prohlašují, že budou shromážděné osobní údaje užívat jen v nezbytném rozsahu a pro stanovený účel, s čímž strany vzájemně vyslovují souhlas.
 6. Strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že byly řádně poučeny o právu na informaci o zpracování a o právu na opravu osobních údajů, právu na vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, jakož i o ostatních právech, vyplývajících pro ně z právní úpravy, a že veškerým poskytnutým informacím a poučením zcela porozuměly.
 7. Strany se vzájemně informují a prohlašují, že
 • budou zpracovávat jméno, příjmení, název společnosti, datum narození, rodné číslo, IČ, číslo bankovního účtu, kontaktní údaje (telefonní a e-mailové spojení), bydliště, místo podnikání, sídlo, poskytnuté v souvislosti s touto smlouvou;
 • některé informace zpracovávají z důvodu zákonných povinností a jiné z důvodu plnění smlouvy,
 • získané informace budou zpracovávat manuálně i automaticky;
 • mají právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz;
 • mají právo požádat o omezení zpracování informací a vznést námitku proti zpracování informací;
 • mají právo na přenositelnost informací;
 • mají právo podat stížnost u dozorového orgánu, který je ÚOOÚ (Úřad na ochranu osobních údajů);
 • se vzájemně informovaly o svých zásadách upravujících zpracování osobních údajů a že se s těmito zásadami před uzavřením smlouvy seznámily a nemají vůči nim námitek.
 • účel zpracování osobních údajů - zasílání newsletterů

 

loading