AUSTRO Baumaschinen

Všeobecné obchodní podmínky

V Š E O B E C N É   O B CH O D N Í   P O D M Í N K Y

platné od 01. 01. 2014                                                                                                             

I.

Obecná ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené dle ustanovení § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) mezi společností AUSTRO Baumaschinen s.r.o., IČ: 26908247, se sídlem: Brno, Vídeňská 264/120b, PSČ 61900, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 446661 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím. V souladu s ustanovením § 1751 OZ se těmito obchodními podmínkami v aktuálním znění řídí obsah kupní smlouvy, pokud v ní není výslovně uvedeno jinak. V případě odchylných ujednání v kupní smlouvě mají tyto ustanovení před zněním všeobecných obchodních podmínek přednost.
 2. Práva a povinnosti neupravené kupní smlouvou nebo těmito podmínkami se ve zbytku řídí platným právem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

II.

Základní definice

 1. Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba označená jako kupující v objednávce, kupní smlouvě nebo na vystaveném daňovém dokladu. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu svou úplnou identifikaci včetně aktuálních kontaktních údajů.
 2. Zbožím se rozumí zejména stavební stroje a komponenty nabízené k hlavnímu sortimentu prodávajícím.
 3. Kupní cenou se rozumí peněžní částka, kterou je kupující povinen uhradit prodávajícímu za převod vlastnického práva ke zboží. Kupní cena je smluvní. Součástí kupní ceny je dodání zboží do místa dodání. Prodávající ke kupní ceně dopočte DPH v zákonné výši a prodávající uhradí kupní cenu včetně DPH.
 4. Termínem dodání se rozumí datum, ve kterém bude zboží dodáno kupujícímu.
 5. Místem dodání zboží se rozumí místo, kam je prodávající povinen zboží doručit a kupující v tomto místě je povinen zboží převzít. Místem dodání se má na mysli sídlo prodávajícího. Zboží je připraveno k převzetí kupujícím výhradně v pracovních dnech v době od 7.00 do 16.00 hodin.
 6. Platbou v hotovosti se rozumí složení hotovosti v pokladně prodávajícího nebo na jiném sjednaném místě.
 7. Termínovanou platbou se rozumí platba na základě vystaveného daňového dokladu (dále jako „faktura“) se stanoveným termínem splatnosti. Při této platbě budou používány variabilní symboly a bankovní účty uvedené na příslušném daňovém dokladu.

 

 1. Termínem splatnosti se rozumí datum, do kterého je kupující povinen uhradit prodávajícím požadovanou peněžní částku. Prodávajícím vystavené faktury mají termín splatnosti 20 dní ode dne vystavení faktury.
 2. Platbou zálohy se rozumí platba na základě vystavené zálohové faktury a to před dodáním zboží. Pokud je záloha sjednána, je prodávající povinen ji uhradit dle vystavené zálohové faktury.
 3. Uhrazením kupní ceny, zálohy nebo jiného peněžitého plnění se má na mysli připsání předmětné částky na bankovní účet prodávajícího, nebo úhrada v hotovosti proti potvrzení.
 4. Kupní smlouvou se rozumí obchodněprávní vztah mezi prodávajícím a kupujícím ve věci převodu vlastnického práva ke zboží a při němž dojde ke shodě na těchto podstatných náležitostech: označení prodávajícího, označení kupujícího, označení zboží včetně jeho specifikace (nové nebo použité, množství, kvalita, vybavení zboží, atd.), kupní cena, termín dodání.
 5. Objednávkou se rozumí jednání kupujícího vůči prodávajícímu, kterým projeví svou vůli koupit od prodávajícího zboží. Objednávku v ústní formě lze učinit pouze v případě objednávky zboží do hodnoty o výši 100.000,-Kč. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

Z objednávky musí být seznatelné: označení prodávajícího, označení kupujícího, označení zboží včetně jeho specifikace (množství, vybavení zboží atd.), kupní cena, termín dodání.

Objednávkou se kupující zavazuje, že má zájem koupit od prodávajícího v objednávce specifikované zboží a uhradit za ně kupní cenu.

 1. Potvrzením objednávky se rozumí jednání prodávajícího vůči kupujícímu, který projeví svou vůli v reakci na objednávku tak, že tuto objednávku akceptuje. Potvrzení objednávky v ústní formě lze učinit pouze v případě objednávky zboží do hodnoty o výši 100.000,-Kč. Potvrzení objednávky je akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy, čímž je kupní smlouva uzavřena.

Potvrzení objednávky musí výslovně souhlasit s objednávkou, anebo na ní odkazovat. V případě, že potvrzení objednávky obsahuje jiné údaje, než byly uvedeny v objednávce, nebo na objednávku plně neodkazuje, jedná se o protinávrh na uzavření kupní smlouvy.

Potvrzením objednávky se prodávající zavazuje prodat kupujícímu v objednávce specifikované zboží ve sjednaném termínu dodání.

 1. Dodavatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která na základě objednávky dodá (doručí) zboží, které si u prodávajícího objednal kupující, pokud není dodavatelem sám prodávající. Dodavatel není vlastníkem zboží, pokud není dodavatelem sám prodávající.

 

II.

Kupní smlouva

 1. Kupující je oprávněn poptávat u prodávajícího zboží dle platného sortimentu výrobků zveřejněného na webových stránkách prodávajícího www.austrobaumaschinen.cz nebo může poptávat i zboží neuvedené v katalogu (např. použité zboží, zboží starší výroby aj.).
 2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky, tj. akceptací objednávky.
 3. Kupní smlouva nevznikne v případě, že kupující je dlužníkem vůči prodávajícímu, a to ani v případě potvrzení objednávky, není-li výslovně sjednáno mezi smluvními stranami jinak.
 4. Okamžikem potvrzení objednávky se prodávající zavazuje, že dodá objednané zboží a kupující se zavazuje, že jím objednané zboží odebere a zaplatí za toto zboží ve stanovené lhůtě sjednanou kupní cenu
 5. Prodávající má právo požadovat po kupujícím v okamžiku potvrzení objednávky zaplacení zálohy, a to až do výše 100% z kupní ceny, pokud se strany nedohodnou jinak. O zaplacení zálohy kupujícím je prodávající povinen kupujícímu vystavit potvrzení. V případě, že kupující zálohu v dané lhůtě neuhradí, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a neprodat zboží.
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem uzavření kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny v plné výši, když do tohoto okamžiku je vlastnické právo prodávajícího zachováno (tj. sjednává se výhrada vlastnického práva dle § 2132 OZ).
 7. Má se za to, že si smluvní strany sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření kupní smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly v kupní smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o kupní smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu kupní smlouvy.

 

III.

Doručování

 1. Jakékoliv doručování je považováno za řádné, pokud je adresováno na konktatní údaje uvedené v kupní smlouvě. V případě změny akontaktních údajů je daná smluvní strana povinna neprodleně informovat druhou smluvní stranu, jinak platí kontaktní údaje v původní podobě.
 2. Pro řádné doručování lze použít email, fax, kurýrní službu, doporučený dopis.
 3. Pro účely doručování platí pravidla odlišná od ustanovení § 573 OZ. Jakékoliv oznámení zasílané poštou a adresované jedné smluvní straně je považováno za doručené nejpozději 7. (slovy: sedmým) dnem ode dne odeslání oznámení poštou formou doporučeného dopisu na adresu shora uvedenou, jelikož lze oprávněně předpokládat, že do tohoto dne vešlo oznámení do sféry dispozice adresáta. Oznámení zasílané emailem nebo faxem se má za doručené následujícím dnem po odeslání s tím, že musí být adresátem doručení potvrzeno.

 

IV.

Převzetí zboží, obsluha a péče o zboží

 1. Prodávající předává zboží kupujícímu v místě sídla prodávajícího, nebo jak bude sjednáno přímo v potvrzené objednávce nebo kupní smlouvě. Dodání je možné uskutečnit i prostřednictvím dodavatele, bude-li tak ujednáno.

 

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Jestliže kupující poruší svou povinnost převzít zboží včas, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožnil se zbožím nakládat, resp. uplynutím lhůty k převzetí zboží, kterou prodávající kupujícímu určil ve výzvě k převzetí zboží, nedohodnou-li se strany jinak. Po uplynutí náhradní lhůty k převzetí zboží je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené s úschovou zboží a zboží prodat jinému kupujícímu. Prodávající tímto kupujícího dle ustanovení § 2126 OZ upozorňuje na možnost svépomocného prodeje zboží a kupující s tímto souhlasí.
 2. Kupující je povinen zboží převzít v termínu dodání a v místě dodání. K převzetí zboží není prodávající povinen kupujícího zvláště vyzývat, když termín i místo dodání zboží byly již předem dohodnuty v rámci kupní smlouvy.
 3. Kupující je povinen si před převzetí zboží vyžádat od prodávajícího instrukce ohledně užívání zboží.
 4. Kupující je povinen před převzetí zboží provést kontrolu zboží a to zejména, zda zboží odpovídá jeho objednávce, zda nejsou na zboží vady, apod. a zda odpovídá zákonným normám (zejména ČSN).
 5. Prodávající je současně se zbožím povinen předat kupujícímu doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (např. technické osvědčení, návod k obsluze, kniha servisu aj.)
 6. Při převzetí zboží je kupující povinen podepsat předávací protokol s prohlášením, že byly ze strany prodávajícího splněny všechny povinnosti spojené s kupní smlouvou. V předávacím protokolu se současně uvedou případné vady a nedodělky na zboží včetně popisu vybavení zboží. Prodávající v předávacím protokolu uvede lhůtu, v průběhu které se zaváže případné vady a nedodělky odstranit. Vady a nedodělky, které nebrání užívaní zboží ke stanovenému účelu, se nepovažují za podstatné porušení smlouvy, resp. za porušení povinnosti prodávajícího dodat zboží řádně a včas.
 7. Převzetím zboží a podepsáním předávacího protokolu kupující výslovně prohlašuje, že byl seznámen s technickým stavem zboží, měl možnost si zboží prohlédnout a byl seznámen se způsobem jeho užívání. Současně kupující prohlašuje, že byl prodávajícím seznámen se zásadami obsluhy, údržby a kontroly zboží v souladu s pokyny obsaženými v dokladech předaných kupujícímu spolu se zbožím.
 8. Kupující bere na vědomí, že při užívání zboží je povinen postupovat dle pokynů obsažených v dokladech, dodaných současně se zbožím, zejména týkající se obsluhy, údržby a kontroly zboží. Kupující bere na vědomí, že odchylný postup nebo nedodržení postupu obsluhy, údržby a kontroly zboží či dohodnutého způsobu provedení oprav a servisu má za následek ztrátu nároku na bezplatné odstranění vad v záruční lhůtě.
 9. Kupující je oprávněn ze zboží disponovat až po uhrazení kupní ceny v plné výši a po řádné předání zboží, není-li dohodnuto jinak.
 10. V případě, že prodávající zboží odevzdá kupujícímu před úplným zaplacením kupní ceny, kupující není oprávněn k jakémukoli jednání, jehož důsledkem by zboží bylo zatíženo právem třetí osoby, zejména není oprávněn zboží prodat, zastavit nebo jej užívat způsobem, který by znemožnil jeho vrácení prodávajícímu při realizaci výhrady vlastnického práva, a to mimo běžné užívání. V případě potřeby se kupující zavazuje v rámci svých možností vzniku práva třetí osoby aktivně a na vlastní náklady bránit. Pokud třetí osoba uplatní právo na zboží, jež není kupujícím zcela uhrazeno, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího neprodleně informovat. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto odstavci je kupující povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši neuhrazené části kupní ceny. Tím není dotčeno právo prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu v této souvislosti vzniknuvší škody

 

V.

Záruka za jakost, reklamace, další ustanovení

 1. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.
 2. Prodávající tímto prohlašuje, že zboží splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody, a to s odkazem na zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění.
 3. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku (nárok na práva z vadného plnění dle § 2165 OZ) pouze na nové zboží, tj. nikoliv na zboží použité nebo staré, v délce 12-ti měsíců, a to od přechodu nebezpečí škody na věci, pokud není dohodnuta lhůta jiná.
 4. V případě výměny součástky na zboží, poskytuje prodávající kupujícímu záruka (nárok na práva z vadného plnění dle § 2165 OZ) na tuto součástku v délce 6-ti měsíců, a to ode dne dodání součástky (respektive její instalace prodávajícím).
 5. V případě použitého nebo starého zboží prodávající záruku (nárok na práva z vadného plnění dle § 2165 OZ) kupujícímu neposkytuje a takové zboží se prodává tzv. „jak stojí a leží“, s čímž kupující výslovně souhlasí.
 6. Kupující je i po převzetí zboží povinen prohlédnout zboží a v případě zjištění zjevných vad kupujícím, je tento  povinen tyto vady oznámit prodávajícímu a to nejpozději do tří dnů ode dne převzetí zboží.
 7. Kupující je povinen po dobu trvání záruční doby udržovat zboží v technicky bezvadném stavu a řádně je opatrovat tak, aby nedocházelo ke škodě na zboží, tzn. ke snížení jeho hodnoty nad rámec běžného opotřebení. Kupující je po dobu trvání záruční doby povinen zajistit všechny garanční prohlídky a opravy zboží neprodleně po vzniku jejich potřeby u prodávajícího v rámci jeho sítě servisních zařízení.
 8. V případě zjištění vad zboží v průběhu trvání záruční doby má kupující nárok na opravu vad zboží.
 9. Kupující je povinen uplatnit reklamaci spadající do záruky bez prodlení poté, co vadu zjistí, nejpozději pak do 3 dnů od zjištění vady. V případě, že tak kupující neučiní, má prodávající právo odmítnout plnit své povinnosti plynoucí z poskytnuté záruky.
 10. Reklamace musí být vždy kupujícím řádně doložena. Prodávající garantuje kupujícímu nástup k servisnímu zásahu nejpozději do 48 hodin od nahlášení potřeby opravy nebo poruchy. Do této doby se nepočítají dny pracovního klidu a svátky. Servisním zásahem se rozumí prohlídka reklamovaného zboží technikem prodávajícího, sdělení o pravděpodobném vyřízení reklamace a doporučení o dalším (ne)užívaní zboží. Do 30-ti dnů po uplatnění reklamace obdrží kupující závazné stanovisko o způsobu jejího vyřízení.

 

 1. Kupující je při uplatňování reklamace po, dobu trvání záruční doby, povinen uložit reklamované zboží na místo, kde nedojde k jeho poškození a sám se zbožím nijak nemanipulovat ani ho nechat opravovat jiným servisním technikem, než jsou odborně vyškolení servisní technici prodávajícího. Po uplynutí záruční doby je kupující oprávněn užívat služeb i jiného autorizovaného servisu pro zboží shodného typu.
 2. Při opravě zboží nebo při jeho výměně je kupující povinen poskytnout prodávajícímu maximální součinnost potřebnou pro bezproblémovou opravu či výměnu, tato spočívá zejména ve snaze dohodnout pro opravu či výměnu termín, který bude vyhovovat oběma smluvním stranám, v dohodnutém termínu umožnit prodávajícímu provedení opravy nebo výměny zboží v dále uvedené době apod. Prodávající provede opravu nebo výměnu zboží v pracovních dnech v čase od 8.00 do 16.00 hod.
 3. Veškeré náklady spojené s případným uplatňováním reklamace nese v plné výši kupující. V případě, že reklamace bude prodávajícím posouzena jako oprávněná, tzn. že se na ní vztahuje záruka, vrátí prodávající kupujícímu náklady účelně vynaložené při uplatňování reklamace zboží formou tzv. dobropisu. V případě, že reklamace nebude prodávajícím uznána za oprávněnou, vynaložené náklady jdou k tíži kupujícího, to platí i v rámci záruční doby.
 4. V případě, že kupující z jakéhokoli titulu vrací zboží zpět prodávajícímu (odstoupení od smlouvy, výměna v záruční době atd.), je kupující povinen zboží předat ve stavu, v jakém je převzal od prodávajícího s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Za obvyklé opotřebení se zejména nepovažuje silné znečištění, prasklá skla, nefungující světla, nadměrně poškrábaný povrch, ztracené součásti či příslušenství apod. Pokud vzniknou prodávajícímu náklady související s odstraněním vad, které nejsou obvyklým opotřebením, je kupující povinen tyto náklady prodávajícímu zcela nahradit.
 5. Kupující v okamžiku obdržení potvrzení objednávky současně výslovně prohlašuje, že na něj není podán insolvenční návrh či zahájeno řízení dle insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění a že nemá ani více věřitelů, jimž není po delší dobu schopen plnit své splatné závazky. V případě rozhodnutí o úpadku kupujícího dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, nastává splatnost veškerých peněžitých závazků kupujícího vzniklých dle uzavřené kupní smlouvy.
 6. Objednávkou se kupující zavazuje, že každou změnu bydliště či sídla společnosti, změnu majitele společnosti, změnu inkasních a daňových údajů i případné zjištění úpadku, vstoupení do likvidace apod. bez prodlení, nejpozději pak do deseti dnů, prokazatelně oznámí prodávajícímu.
 7. Prodávající je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu kupujícího učinit projev vůle směřující k započtení jakékoliv pohledávky prodávajícího proti jakékoliv pohledávce kupujícího vzniklé na základě kupní smlouvy, s čímž kupující výslovně souhlasí.
 8. Prodávající je oprávněn i bez předchozího písemného souhlasu kupujícího učinit projev vůle směřující k postoupení jakékoliv pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě kupní smlouvy na třetí osobu, s čímž kupující výslovně souhlasí.
 9. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval jeho osobní údaje, zpracovával je a uchovával a to jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Tento souhlas uděluje kupující na dobu určitou, a to až do doby vyrovnání veškerých závazků, vyplývajících pro něj z kupní smlouvy a těchto všeobecných obchodních podmínek.
 10. Kupující dále souhlasí s tím, že osobní údaje, které o něm prodávající eviduje a uchovává, je oprávněn předat dále třetím osobám – zpracovatelům ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a to za účelem budoucího nabízení služeb prodávajícího a jeho obchodních partnerů.
 11. Na uzavřenou kupní smlouvu neuplatní ustanovení § 1793 OZ, tj. právo na zrušení smlouvy z důvodu neúměrné zkrácení.

 

VI.

Ukončení kupní smlouvy

 1. Prodávající má právo od kupní smlouvy s kupujícím odstoupit v případě splnění zákonných podmínek pro odstoupení nebo v případě, že:
 2. a) kupující je v prodlení s převzetím zboží, které je větší než 14 dní,
 3. b) kupující je v prodlení s úhradou části kupní ceny dle zálohové faktury, které je delší než 14 dní,
 4. c) kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny, které je větší než 14 dní,
 5. d) kupující je v v případě pořízení zboží tzv. na splátky je v prodlení s úhradou kterékoliv splátky po dobu delší než 30 dnů.

         Odstoupením prodávajícího od kupní smlouvy není dotčeno jeho právo požadovat po kupujícím jakékoliv smluvní nebo zákonné sankce.

 1. V případě, že v souvislosti s odstoupením od smlouvy využije prodávající sjednané výhrady vlastnického práva, je oprávněn na náklady kupujícího přepravit zboží do místa svého sídla, po písemném oznámení kupujícímu. Kupující je prodávajícímu ohledně převzetí zboží povinen poskytnout potřebnou součinnost.
 2. Kupující má právo od kupní smlouvy s prodávajícím odstoupit v případě, že:
 3. a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží, které je větší než 30 dní a na toto prodlení byl kupujícím písemně upozorněn,
 4. b) bez uvedení důvodu se současným zaplacení částky, tj. odstupného, v níže uvedené výši:
 5. 10% z kupní ceny v případě odstoupení v období od učinění objednávky kupujícím do doby expedice zboží prodávajícím prostřednictvím dodavatele do místa dodaní,
 6. 30% z kupní ceny v případě odstoupení od okamžiku, kdy prodávající již expedoval zboží prostřednictvím dodavatele do místa dodání do převzetí zboží prodávajícím,

Toto odstoupení je učiněné ode dne doručení odstoupení a uhrazení odstupného. V případě, že kupující neuhradí řádně a včas odstupné dle výše uvedeného, je toto odstoupení absolutně neplatné.

 1. Sjednané odstupné je splatné do 10-ti dnů od doručení odstoupení prodávajícímu. Kupující je v odstoupení povinen uvést na základě čeho (jakých zákonných nebo smluvních ustanovení) od kupní smlouvy odstupuje. V případě, že kupující v odstoupení neuvede, na základě čeho odstupuje, je takovéto odstoupení absolutně neplatné.
 2. Kromě odstoupení dle výše uvedených ustanovení je možné smluvní vztah ukončit i vzájemnou dohodou smluvních stran.
 3. Prodávající má právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smluvního vztahu bez povinnosti jakéhokoliv vyrovnání vůči kupujícímu v případě zásahu vyšší moci, tak jak to předpokládá ustanovení § 374 ObchZ v platném znění.
 4. Dle dohody smluvních stran nemá odstoupení vliv na platnost a účinnost sankčních ujednání dle těchto všeobecných obchodních podmínek a na ujednání na ně navazující.

 

VII.

Leasing

 1. V případě, že zboží je pořizováno prostřednictvím tzv. leasingové společnosti, resp. smluvní vztah bude uzavřen mezi prodávajícím, kupujícím a konečným uživatelem, osobou oprávněnou a povinnou z práv a povinnosti založených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami (např. převzetí zboží, prohlídka zboží, uplatňování reklamace), je konečný uživatel, dokud kupující prodávajícímu písemně neoznámí jinak. Tzn. že konečný uživatel je jménem kupujícího a v jeho zastoupení oprávněn u prodávajícího uplatnit veškeré práva vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek. Konečný uživatel však na tomto základě není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího odstoupit jeho jménem od kupní smlouvy, dále není oprávněn k přijetí případné přiměřené slevy z kupní ceny poskytnuté prodávajícím v důsledku vad zboží. Povinnost zaplatit kupní cenu má za každých okolností kupující, s výjimkou tzv. akontace, kterou je konečný uživatel povinen zaslat přímo na účet prodávajícího.
 2. Nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak, platí, že zanikne-li účinnost leasingové nebo obdobné smlouvy zajišťující financování zboží uzavřené mezi kupujícím a konečným uživatelem v důsledku nesplnění povinnosti konečného uživatele k úhradě zálohy na kupní cenu, jednorázové platby, 1. řádné splátky nebo obdobné platby (tzv. akontace a její obdoby) hrazené před dodáním zboží ze strany prodávajícího, zaniká bez dalšího účinnost kupní smlouvy ke stejnému datu, kdy došlo k zániku účinnosti leasingové smlouvy. Ustanovení článku II. odst. 7 se v takovémto případě neuplatní.

 

VIII.

Sankce

 1. V případě porušení peněžité povinnosti ze strany kupujícího má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: nula celá pět procent) z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den, kdy prodlení trvá.
 2. V případě porušení nepeněžité povinnosti má druhá smluvní strana nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % (slovy: deset procent) z kupní ceny bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti.
 3. Výše smluvních pokut je stanovena dohodou smluvních stran a je zcela přiměřená a oprávněná.

 

 1. Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu, i když porušení povinnosti nezavinil, tj. i v důsledku nedbalostního jednání.
 2. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění dle kupní smlouvy má kupující vedle nároku na smluvní pokutu rovněž nárok na zákonný úrok z prodlení.
 3. Smluvní pokuta i zákonný úrok z prodlení jsou splatné následující den poté, co smluvní straně vzniknul na ně nárok.
 4. Vedle nároku na smluvní pokutu vzniká rovněž i nárok na náhradu škody.
 5. Ani zaplacením smluvní pokuty či jiné sankce není nikterak dotčen jakýkoliv nárok na náhradu škody ani na zákonný úrok z prodlení ani nezaniká závazek smluvní strany, která příslušnou povinnost porušila, tuto povinnost splnit.
 6. Ani zaplacením smluvní pokuty či jiné sankce není nikterak dotčen nárok na odstoupení od kupní smlouvy, pokud to tento nárok vzniknul.

 

IX.

Rozhodčí doložka

 1. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, či s jejím uzavřením, jakož i otázky její platnosti či neplatnosti, případně i otázky jejího výkladu, plnění závazků z této smlouvy či v její souvislosti, následky porušení této smlouvy, včetně určení škody a její výše, jednotlivých způsobů zániku závazků, prekluze a promlčení, otázky předsmluvní i mimosmluvní odpovědnosti související s touto smlouvou, otázky týkající se následků neplatnosti této smlouvy případně i vztahů souvisejících a veškeré spory týkající se zajišťovacích institutů dle této smlouvy, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Vydaný rozhodčí nález je pro strany závazný, konečný a doručením se stává soudně vykonatelným. Sudiště je ve městě Brně.

 

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Kupující považuje veškeré informace o cenách, podmínkách a o způsobu prodeje vzhledem ke třetím osobám za důvěrné, a to ve smyslu ustanovení § 1730 OZ.
 2. Bude-li shledáno nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení této smlouvy, tj. bude postupováno dle § 576 OZ. Smluvní strany se zavazují nahradit do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít novou smlouvu.
 3. Kupující má povinnost seznámit se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 01. 2014 a plně nahrazují veškeré obchodní podmínky prodávajícího platné do 31. 12. 2013.

 

 

V Brně, dne 01.01.2014                                    Roman Kopecký, jednatel společnosti

loading